Sadržaj

Sadržaj

UVOD……………………………………………………………….. 9
1 UM – PSIHA………………………………………………………. 11
1.1 Um……………………………………………………………………. 12
1.1.1 Misli izazivaju fizičke reakcije………………………………… 14
1.1.2 Očekivanja imaju tendenciju ostvarenja………………….. 14
1.1.3 Mašta je moćnija od znanja………………………………….. 14
1.1.4 Suprotstavljene ideje se ne mogu držati u isto vreme 14
1.1.5 Prihvaćena ideja od strane podsvesti…………………….. 15
1.1.6 Emocionalno izazvan simptom……………………………… 15
1.1.7 Usvojena sugestija olakšava prihvatanje narednih…… 15
1.1.8 Svesno i agresivno ulaganje napora………………………. 15
1.2 Podsvest……………………………………………………………. 16
1.2.1 Principi za ubeđivanje podsvesti……………………………. 19
1.3 Duša…………………………………………………………………. 21
2 HOMOSAPIENS…………………………………………………. 23
2.1 Rad na sebi………………………………………………………… 24
2.2 Zdravlje……………………………………………………………… 25
2.3 Pokrenimo se……………………………………………………… 25
2.4 Promene……………………………………………………………. 26
2.4.1 Definisanje ciljeva……………………………………………….. 27
2.4.2 Metod realizacije promene…………………………………… 30
3 HIPNOZA…………………………………………………………… 33
3.1 Šta je to hipnoza…………………………………………………. 33
3.2 Kratka istorija hipnoze…………………………………………. 37
3.3 Demistifikacija hipnoze………………………………………… 39
3.4 Verovanje u mogućnosti hipnoze / autohipnoze………. 40
3.5 Hipnoterapija………………………………………………………. 41
3.6 Regresija……………………………………………………………. 42
3.7 Progresija…………………………………………………………… 43
3.8 Isceljivanje – samolečenje……………………………………. 44
4 AUTOHIPNOZA………………………………………………….. 47
4.1 Prednosti autohipnoze…………………………………………. 49
4.2 Nedostaci autohipnoze………………………………………… 50
4.3 Dometi autihipnoze……………………………………………… 50
5 KLASIČNA AUTOHIPNOZA…………………………………. 53
5.1 Odlučivanje………………………………………………………… 55
5.1.1 Obuka……………………………………………………………….. 56
5.2 Priprema……………………………………………………………. 57
5.2.1 Prostor i ambijent………………………………………………… 57
5.2.2 Svetlo i zamračnje………………………………………………. 59
5.2.3 Stimulansi………………………………………………………….. 59
5.2.4 Odeća i obuća…………………………………………………….. 60
5.2.5 Afirmacije ………………………………………………………….. 60
5.2.6 Sugestije……………………………………………………………. 64
5.2.6.1 Principi za formiranje sugestija……………………………… 65
5.2.6.2 Motivacija mora biti jaka………………………………………. 66
5.2.6.3 Budite pozitivni ………………………………………………….. 67
5.2.6.4 Uvek koristite sadašnje i buduće vreme…………………. 68
5.2.6.5 Vremenska ograničenja……………………………………….. 69
5.2.6.6 Sugerišite akciju………………………………………………….. 70
5.2.6.7 Radite na jednom cilju/nameri………………………………. 70
5.2.6.8 Izražavanje………………………………………………………… 70
5.2.6.9 Preterujte i emocionalizujte………………………………….. 71
5.2.6.10 Ponavljanje………………………………………………………… 72
5.2.6.1 Primer pripremljene sugestije……………………………….. 73
5.2.7 Dopunske sugestije, ključne reči, napomene………….. 74
5.2.7.1 Simbolizovanje…………………………………………………… 74
5.2.7.2 Vreme akcije………………………………………………………. 76
5.2.7.3 Trajanje pojedinih aktivnosti…………………………………. 76
5.2.7.4 Brži ulazak u proces autohipnoze…………………………. 77
5.2.7.5 Okončanje sesije………………………………………………… 77
5.2.7.6 Posthipnotička sugestija profesionalnog hipnotizera… 77
5.2.7.7 Bezbedno rukovanje opasnim mašinama……………….. 77
5.2.7.8 Zahvaljivanje………………………………………………………. 78
5.2.7.9 Integracija sugestija…………………………………………….. 78
5.2.7.10 Sugestije za maskiranje buke……………………………….. 78
5.2.7.11 Ostale sugestije………………………………………………….. 78
5.2.8 Pisanje Skripti – Programa……………………………………. 79
5.2.9 Snimljene Skripte………………………………………………… 82
5.2.9.1 Muzika u snimljenim Skriptama – Programima………… 84
5.3 Relaksacija………………………………………………………… 85
5.4 Indukcija…………………………………………………………….. 86
5.5 Tehnike produbljivanja…………………………………………. 87
5.6 Plasiranje sugestija / afirmacija…………………………….. 88
5.7 Izlazak iz hipnoze……………………………………………….. 90
5.8 Praćenje, analiza i poboljšavanje………………………….. 91
6 KOMUNIKACIJA SA PODSVEŠĆU………………………. 93
6.1 Kako ostvariti komunikaciju sa podsvešću……………… 93
6.2 Pitanja za komunikaciju sa podsvešću…………………… 94
6.3 Proces komunikacije sa podsvešću……………………….. 95
6.3.1 Podsvest bira metod sporazumevanja……………………. 95
6.3.2 Vi birate metod komunikacije………………………………… 96
7 HIPNOMEDITACIJA……………………………………………. 99
7.1 Sličnosti i razlike autohipnoze i hipnomeditacije………. 100
7.2 Razumevanje meditacije………………………………………. 103
7.3 Petnast dana do prosvetljenja……………………………….. 105
8 PRAKTIKUM………………………………………………………. 107
8.1 Pimeri kompletnih Skripti………………………………………. 107
Dobro zdravlje i blagostanje…………………………………. 107
8.1.1 Skripta za dobro zdravlje i blagostanje…………………… 108
Odmor i opuštanje………………………………………………. 112
8.1.2 Skripta za odmor i opuštanje………………………………… 112
Podsticanje kreativnosti……………………………………….. 116
8.1.3 Skripta za podsticanje kreativnosti………………………… 117
Prestanak pušenja………………………………………………. 121
8.1.4 Skripta za prestanak pušenja……………………………….. 122
Upravljanje telesnom težinom……………………………….. 128
8.1.5 Skripta za skidanje kilograma……………………………….. 129
Usporavanje procesa starenja………………………………. 133
8.1.6 Skripta za usporenje procesa starenja…………………… 134
Upravljanje stresom…………………………………………….. 141
8.1.7 Skripta za dugoročnu eliminaciju stresa…………………. 142
Koncentracija i memorija……………………………………… 145
Ukratko o radu mozga…………………………………………. 146
8.1.8 Skripta za savršenu koncentraciju i memoriju…………. 147
Spavanje…………………………………………………………… 153
8.1.9 Skripta za poboljšanje spavanja……………………………. 157
Glavobolja………………………………………………………….. 162
8.1.10 Skripta protiv glavobolje………………………………………. 163
Progresija………………………………………………………….. 165
8.1.11 Skripta za progresiju……………………………………………. 166
Pamćenje snova…………………………………………………. 171
8.1.12 Skripta za pamćenje snova…………………………………… 172
Erektilna disfunkcija (ED)……………………………………… 173
8.1.13 Skripta protiv erektilne disfunkcije (duga)……………….. 177
8.1.14 Skripta protiv erektilne disfunkcije (srednje dužine)….. 183
8.1.15 Skripta protiv erektilne disfunkcije (kratka)………………. 188
8.2 Primeri parcijalnih delova Skripti…………………………….. 192
8.2.1 Parcijalni delovi Skripti za relaksaciju……………………… 193
8.2.1.1 Prethodnica – prečica za eliminaciju misli……………….. 193
8.2.1.2 Fokusirajte svoj um uz pomoć disanja……………………. 194
8.2.1.3 Progresivna relaksacija I (parcijalni deo Skripte)……… 194
8.2.1.4 Progresivna relaksacija II (parcijalni deo Skripte)…….. 198
8.2.1.5 Relaksacija uz pomoć mašte (parcijalni deo Skripte)… 200
8.2.1.6 Partikularna relaksacija I (parcijalni deo Skripte)………. 202
8.2.1.7 Partikularna relaksacija II (parcijalni deo Skripte)……… 204
8.2.1.8 Partikularna relaksacija III (parcijalni deo Skripte)…….. 206
8.2.1.9 Kratka relaksacija (parcijalni deo Skripte)………………… 207
8.2.1.10 Ultra kratka relaksacija (parcijalni deo Skripte)…………. 208
8.2.2 Parcijalni delovi Skripti za indukciju………………………… 209
8.2.2.1 Progresivna indukcija uz pomoć lifta (parcijalni deo)…. 209
8.2.2.2 Standardna indukcija (parcijalni deo Skripte)…………… 211
8.2.2.3 Indukcija sa fokusiranjem pogleda (parcijalni deo)……. 212
8.2.2.4 Indukcija kroz imaginaciju (parcijalni deo Skripte)…….. 214
8.2.2.5 Indukcija otvorenih očiju (parcijalni deo Skripte)……….. 215
8.2.2.6 Progresivna indukcija – pokretne stepenice (parcijalni deo)…………………………………………………………………….
216
8.2.2.7 Progresivna indukcija (parcijalni deo Skripte)…………… 217
8.2.3 Parcijalni delovi Skripti za produbljivanje…………………. 218
8.2.3.1 Produbljivanje ponavljanjem pri relaksaciji (parcijalni deo Skripte)…………………………………………………………
219
8.2.3.2 Produbljivanje brojanjem (parcijalni deo Skripte)……… 220
8.2.3.3 Produbljivanje reindukcijom (parcijalni deo Skripte)….. 220
8.2.3.4 Produbljivanje direktnim i indirektnim sugestijama (parcijalni deo Skripte)…………………………………………..
221
8.2.3.5 Produbljivanje vođenom imaginacije (parcijalni deo)…. 221
8.2.3.6 Produbljivanje uz pomoć lifta (parcijalni deo Skripte)… 221
8.2.4 Parcijalni delovi Skripti za ključne sugestije/afirmacije 222
8.2.4.1 Kontrola alergije (parcijalni deo Skripte)………………….. 222
8.2.4.2 Kontrola gneva, besa i neprijateljstava (parcijalni deo) 223
8.2.4.3 Utišavanje tinitusa (parcijalni deo Skripte)………………… 225
8.2.4.4 Skripte protiv samosažaljenja (parcijalni deo Skripte)… 228
8.2.4.5 Trenutno smanjenje stresa (parcijalni deo Skripte)…….. 230
8.2.4.6 Skripta protiv osećanja krivice(parcijalni deo)……………. 231
8.2.4.7 Ublažavanje astme (parcijalni deo Skripte)……………….. 234
8.2.4.8 Oporavak od bolesti (parcijalni deo Skripte)………………. 236
8.2.4.9 Oporavak od tumora (parcijalni deo Skripte)……………… 237
8.2.4.10 Oporavak od loma kostiju (parcijalni deo Skripte)………. 239
8.2.4.11 Skripta protiv alkoholizma (parcijalni deo)…………………. 241
8.2.4.12 Podizanje samopouzdanja (parcijalni deo Skripte)…….. 244
8.2.4.13 Ublažavanje zatvora (parcijalni deo Skripte)……………… 246
8.2.4.14 Astralna putovanja………………………………………………… 248
8.2.5 Parcijalni delovi Skripte za izlazak iz autohipnoze……… 252
8.2.5.1 Izlazak iz autohipnoze I (parcijalni deo Skripte)…………. 252
8.2.5.2 Izlazak iz autohipnoze II (parcijalni deo Skripte)………… 253
8.2.5.3 Izlazak iz autohipnoze III (parcijalni deo Skripte)……….. 254
8.2.5.4 Izlazak iz autohipnoze IV (parcijalni deo Skripte)……….. 254
8.2.5.5 Izlazak iz autohipnoze V (parcijalni deo Skripte)………… 254
8.2.5.6 Izlazak iz autohipnoze VI (parcijalni deo Skripte)……….. 255
8.2.5.7 Izlazak iz autohipnoze VII (parcijalni deo Skripte)………. 255
8.3 Parcijalne Skripte i teme sesija za prosvetlenje…………. 256
8.3.1 Kompletna Skripta za sesiju prvog dana…………………… 257
8.3.2 Parcijalni deo Skripte za sesiju drugog dana…………….. 261
8.3.3 Parcijalni deo Skripte za sesiju trećeg dana……………… 261
8.3.4 Parcijalni deo Skripte za sesiju četvrtog dana…………… 262
8.3.5 Parcijalni deo Skripte za sesiju petog dana………………. 262
8.3.6 Parcijalni deo Skripte za sesiju šestog dana…………….. 263
8.3.7 Parcijalni deo Skripte za sesiju sedmog dana…………… 264
8.3.8 Parcijalni deo Skripte za sesiju osmog dana…………….. 265
8.3.9 Parcijalni deo Skripte za sesiju devetog dana…………… 266
8.3.10 Parcijalni deo Skripte za sesiju desetog dana…………… 267
8.3.11 Parcijalni deo Skripte za sesiju jedanaestog dana…….. 267
8.3.12 Parcijalni deo Skripte za sesiju dvanaestog dana……… 268
8.3.13 Parcijalni deo Skripte za sesiju trinaestog dana………… 269
8.3.14 Parcijalni deo Skripte za sesiju četrnaestog dana……… 270
8.3.15 Parcijalni deo Skripte za sesiju petnaestog dana………. 270
Zaključak……………………………………………………………… 273
O autoru………………………………………………………………. 274
REČNIK AUTOHIPNOZE……………………………………….. 275
BIBLIOGRAFIJA……………………………………………………. 277

 

0
    0
    Vaša Korpa
    Vaša korpa je praznaPovratak u prodavnicu